30.12.14

تقویم سوار بر آیفون را ورق زدم. نوک انگشتم را کشیدم و از دسامبر ۲۰۱۴، پرید به ژانویه‌ی ۲۰۱۵. کلیک کردم روی کل تقویم سال. به ذهنم آمد چند سالی جلو بروم و به ثانیه‌ای دیدم، به اشاره‌ای رسیده‌ام به سال ۲۰۳۵. حدسم این بود این تقویم تا پنجاه سال آینده را نشان دهد. اما بی‌شرمانه رسیدم به سال ۲۵۰۰. و مسخره‌آمیزتر تقویم به سال سه هزار و اندی هم رسید و متوجه شدم این تقویم را نهایتی نیست. حالا از فکر اینکه در این دستگاه تقویمی هست که تاریخ بشر را تا ابد نشان می‌دهد، احساس خوشایندی ندارم.-

Labels: